Informace o zápisech projektů Požadavky na téma projektů Seznam projektů Projekty na FEL Projekty na FSv Projekty na FS Diplomová práce SZZ

Harmonogram projektu A5M99PRx zapsaný na FEL

Průběžná kontrola: do 26.4.2024 do 15h zaslat elektronicky (.doc, .pdf) ukázku toho, co bylo dosud vytvořeno, na pavel.mlejnek@fel.cvut.cz. Práce musí obsahovat úvodní stránku, kde bude název projektu, autor, vedoucí, dále pak zadání projektu, strukturovaný obsah a kapitoly, které jsou již zpracovány.

Vyhotovený projekt elektronicky odevzdat: 24.5.2024 do 15h. Předpokládaný rozsah práce 15 až 30 stran formátu A4. Elektronická verze bude zaslána e-mailem na: pavel.mlejnek@fel.cvut.cz a kaspar@fel.cvut.cz.

Veřejné obhajoby projektu proběhnou prezenčně dne 25.6.2024 od 8:00 v míst. T2:A3-318. Předpokládá se prezentace v .ppt, .pdf či jiném vhodném programu.  K dispozici bude PC s MS Office a Adobe Acrobat. Je možné prezentovat z vlastního notebooku.

Harmonogram projektu 125PIBx zapsaný na FSv

Průběžná kontrola řešení je prováděna vedoucími projektu.

Veřejné obhajoby projektu proběhnou na FSv na poslední vyučovací hodině předmětu dle platného rozvrhu.

Podrobné informace získají studenti u svých vedoucích projektu.

Harmonogram projektu 216303x zapsaný na FS

Průběžná kontrola: Jednotlivé fáze rozpracovanosti projektu jsou kontrolovány vedoucím projektu v průběhu jeho řešení, tj. průběžně v semestru.

Vypracovaný projekt je nutné odevzdat do konce semestru  vedoucímu projektu. Rozsah závěrečné zprávy a výkresové dokumentace určuje vedoucí projektu. Projekt se odevzdává pouze v písemné podobě v příslušně nadepsaných deskách (název předmětu, kód předmětu, název projektu, jméno studenta, datum) v jednom originále.

Veřejné obhajoby projektu proběhnou na FS dne (bude upřesněno) v zasedací místnosti Ústavu techniky prostředí č. 819. Prezentace bude připravena v Microsoft PowerPoint. Tu student přinese sebou na přenosném disku.

Informace o zápisech projektů:

Téma Projektu 1 (Projektu 2 a Diplomové práce) si student vybírá ze seznamu dostupného na stránkách IB, případně navrhne vlastní téma (viz požadavky dále). Po schválení tématu tutorem programu si zapíše tento projekt do KOSu pod kódem příslušné fakulty.

Projekty na fakultě elektrotechnické – kód A5M99PR1, A5M99PR2, ADIP26
Projekty na fakultě stavební – kód 125PIB1, 125PIB2, 125DPIB
Projekty na fakultě strojní – kód 2163033, 2163034, 2163086

Pokud je téma zadáno od externí firmy, pak dle rozhodnutí rady programu ze dne 22. 12. 2009 by vedoucím práce měl být akademický pracovník z některé fakulty a pak si student zapisuje projekt na této fakultě.

Požadavky na téma projektů:

(Informace zejména pro potenciální vedoucí projektů pro zadávání témat)

  1. Měl by se zabývat problematikou související s inteligentními budovami
  2. Měl by mít tvůrčí část (tj. návrh, výpočet, sestavení programu, měření apod.)
  3. Jeho základem by ale měla být důkladná analýza současného stavu z odborné literatury (nejen z webu)
  4. Měl by mít mezioborový charakter nebo vest k projektu s mezioborovym charakterem
  5. Měl by mít vazbu na konkrétní potřeby výzkumu nebo průmyslové praxe
  6. Žádoucí je pokračování v Projetu 2 a v diplomové práci tak, aby jednotlivá témata na sebe navazovala a výstupy projektů byly v diplomové práci využitelné
  7. Zadání projektů před vyvěšením na web schvalují fakultní garanti
  8. Nejméně jednou v průběhu semestru se koná kontrolní den, ve kterém studenti prezentují své dílčí výsledky
  9. Zápočet za projekt se uděluje na základě veřejné prezentace a písemné zprávy
  10. Zadání od firem: vedoucím práce je zpravidla akad. pracovník, z firmy konzultant.

Schváleno Radou programu dne 22.12.2009