Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k tomu, že každý rok se potýkáte s problémy, jak vlastně má závěrečná práce vypadat, jaký má mít předepsaný formát, dovolili jsme si níže uvést základní pravidla, zásady a doporučení, která je nutné při vypracování Vaší práce respektovat.

Požadavky na zadání DP v programu IB na FEL
1.    DP by se měla  zabývat problematikou související s inteligentními budovami
2.    Těžištěm DP je tvůrčí část (tj. návrh, výpočet, sestavení programu, měření apod.). Tématem DP nemůže být rutinní návrh, tvorba dokumentace a pod. Inovativnost tvůrčí části musí být patrná ze zadání DP.
3.    Součástí zadání musí být úplný přehled dosavadních diplomových prací týkajících se stejného nebo podobného tématu a seznam několika odborných článků v mezinárodních časopisech.
4.    Základem DP je důkladná analýza současného stavu ze světové odborné literatury (nejen z webu)
5.    DP by měla mít mezioborový charakter
6.    DP by měla mít vazbu na konkrétní potřeby výzkumu nebo průmyslové praxe
7.    Žádoucí je pokračování tématiky studované v Projektu 2, ale není to podmínkou
8.    Zadání DP projektů před vyvěšením na web schvalují fakultní garanti
9.    Nejméně jednou měsíčně student vedoucímu v písemné formě odevzdává své dílčí výsledky
10.    Zápočet za DP se uděluje na základě systematické práce a včasného předložení textu DP k připomínkám oponenta před odevzdáním
11.    Zadání od firem: vedoucím práce je zpravidla akad. pracovník, z firmy konzultant. Preferují se zadání od firem, které mají aktivní spolupráci se zadávající katedrou.
Schváleno Radou programu dne 11.10. 2021

Obecná pravidla a zásady

 

Veškeré kvalifikační práce lze vypracovat v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Práce musí vždy obsahovat tyto části:

 • zadávací formulář - originální zadání práce (do elektronické verze nutno naskenovat se zakrytými podpisy)
 • anotaci v jazyce českém nebo slovenském a jazyce anglickém
 • prohlášení o samostatném zpracování práce v české jazyce (viz. Metodický pokyn Čl. 6 bod 1) - anglická verze dokumentu
 • poděkování vedoucímu práce a dalším osobám (nepovinné)
 • obsah včetně seznamu případných příloh
 • seznam obrázků, seznam tabulek (nepovinné)
 • úvodní rozbor zadané problematiky – současný stav ve světě (state of the art)
 • popis řešení zadaného úkolu
 • závěrečné zhodnocení výsledků (včetně zdůvodnění, proč případně některá část zadání nemohla být zcela splněna)
 • seznam použité literatury
 • seznam použitých symbolů a zkratek (nepovinné)
 • případné přílohy práce (přílohy se nepočítají do rozsahu práce)

 

V práci musí být jasně formulovány: cíl, způsob řešení a dosažené výsledky. Musí být zřejmé, co jsou převzaté a co Vámi dosažené výsledky. Je nutné korektně zacházet s pojmy a termíny. Každý speciální termín (zejména zkratka) má být v místě svého prvního užití v práci definován.

Kvalita práce nespočívá v její délce a v množství převzatého materiálu. Práce by měla především jasně ukázat Váš vlastní přínos. Úvodní rozbor by měl vycházet z nejnovější odborné literatury včetně časopiseckých článků – nestačí pročíst skripta nebo materiály na webu. Měli byste ukázat znalost toho, co je současná špička v oblasti Vaší práce a v čem je Vaše technické řešení přínosem.

Některé přílohy mohou být jen na CD: např. výkresy, podrobné výsledky rozsáhlých měření, komentované zdrojové kódy, katalogové listy použitých součástek. Pokud je použita k práci jakákoliv literatura stažená z webu a nepodléhající copyrightu, příslušný soubor by měl být na CD.

Podle zákona jsme povinni všechny kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, dizertační) zveřejňovat. Je tedy třeba myslet na to, že by se v jejich textu neměly vyskytovat důvěrné informace.

Odděleně se číslují obrázky a tabulky. Doporučuje se užít standardních textových šablon. Při psaní dodržujte pravidla českého pravopisu a zásady psaní odborných textů.

Dejte text své práce včas přečíst svému vedoucímu a pokud možno reagujte na jeho připomínky.

Citace jiných zdrojů - pozor na plagiátorství !!!

Je třeba pečlivě uvádět odkazy na zdroje informací (literaturu). Způsob citování literatury dohodněte s Vaším vedoucím a v celé práci ho pak důsledně dodržujte. Necitujte zdroje „z druhé ruky“ – všechny citované práce byste měli přečíst a mít k dispozici. Pokud jste např. nepřečetli celou citovanou knihu, uveďte konkrétní kapitolu nebo rozsah stránek.

Doslovné citace z jiných textů je nutno uvádět v uvozovkách s identifikací zdroje, v tomto případě i s číslem strany. V titulku převzatých obrázků důsledně citujte zdroj - v případě překreslených obrázků uveďte např. „ ... podle [1] ..." tj. tzv. Vancouverský způsob citování, eventuelně "...podle (Nováček, 2007) ..." tj. tzv . Harwardský způsob citování.

Nestačí na konci práce uvést seznam literatury - je třeba také v samotné práci na tuto literaturu odkazovat všude tam, kde je to relevantní. Nedodržení těchto zásad může vést k vrácení práce nebo i k obvinění z plagiátorství. Více o plagiátorství si můžete přečíst na stránkách IEEE - sekce nebo zde je odkaz na pěknou prezentaci týkající se této problematiky.

Jak citovat zdroje - užitečné odkazy :

 

Specifika diplomové práce - požadovaný formát

Informace o státní závěrečné zkoušce - viz. Směrnice děkana pro magisterské závěrečné zkoušky na ČVUT FEL

Závěrečná práce je zpravidla v rozsahu 40 až 80 ve formátu A4 (bez příloh) vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku s měkkými deskami a lepenou (nikoli spirálovou) vazbou. Závěrečná práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních v papírové verzi (alespoň v jednom výtisku musí být originál zadání DP). Elektronická verze ve formátu .pdf (bez podpisů!) včetně příloh se nahrává do informačního systému KOS.

 

Průběh státnic na katedře měření FEL

Průběh bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek na katedře měření ČVUT FEL v Praze

1. Po představení studenta předsedou komise je student vyzván, aby stručně prezentoval svou práci. Prezentace je časově omezena na dobu 10 minut.

Doporučené body prezentace:

 • název práce
 • motivace a zadání práce (co bylo v zadání, k čemu to bude dobré)
 • stav dané problematiky ve světě (jak to dělají jiní)
 • metodika zpracování úkolu, dílčí cíle (jak jsem se rozhodl postupovat, v čem chci předčít známá řešení)
 • teoretický rozbor, popis experimentů a/nebo technického řešení
 • dosažené výsledky a jejich vyhodnocení
 • závěr (splnění zadání, výhled do budoucna)

Rozsah prezentace je cca 10 snímků v Power Pointu 2003 či PDF.

2. Po prezentaci předseda komise vyzve vedoucího práce a oponenta k přečtení posudků.

3. Následuje vlastní obhajoba práce. Každý uchazeč obdrží v řádném termínu posudky. Předem si připraví své reakce a odpovědi a prodiskutuje je se svým vedoucím. (Každý by měl mít posudky s sebou vytisknuté a měl by mít připraveny své poznámky k obhajobě). Student reaguje na připomínky v posudcích, obhajoba se většinou vede formou otevřené diskuse mezi uchazečem a oponentem.

4. Volná rozprava k práci, do které se zapojují všichni členové komise, student reaguje na připomínky a dotazy.

5. Po prodiskutování a zodpovězení všech dotazů předseda ukončí obhajobu práce a vyzve členy komise ke kladení otázek ze stanovených tematických okruhů. Otázky jsou kladeny s cílem ověřit schopnost studenta získané znalosti aplikovat a chápat jejich souvislosti. Proto není vhodné se při odpovědích zaměřovat na podružné detaily. Kladené otázky mají často spojitost s tématem obhajované práce. Student odpovídá bez přípravy.

6. Po neveřejné poradě komise předsedající studentovi oznámí, zda uspěl nebo neuspěl při zkoušce. Teprve po obhajobě všech prací v jedné komisi a v daném dnu jsou studenti seznámeni se svým detailním hodnocením.

Pozn.:  Obhajoba vlastní práce obvykle trvá asi polovinu plánované doby SZZ.

Student během prezentace stojí čelem ke komisi, pokud používá k prezentaci ukazovátka, otáčí se ke komisi bokem, nikoli zády. Prezentaci si předem včas vyzkouší se svým školitelem. Nečte text z plátna ani z monitoru. Projev studenta by měl být dostatečně hlasitý a srozumitelný. Pro promítanou prezentaci je třeba volit dostatečnou velikost fontu, aby byl text na plátně dobře čitelný.

Během prezentace by student měl prokázat, že se orientuje v řešené problematice. Prezentace by neměla obsahovat dlouhé textové sekvence, je vhodné použít odrážky a použít názorné obrázky a grafy. Prezentace by měla zaujmout a měla by zřetelně dokumentovat výše uvedené body. Způsob prezentace závěrečné práce má značný vliv na celkové hodnocení uchazeče. Ve vlastní prezentaci student nereaguje na posudky - na to je správný čas až po přečtení posudků.

Délka prezentace je závazná a zohledňuje se při celkovém hodnocení uchazeče.

Doporučujeme společenské oblečení. V letních měsících je pro pány vhodná bílá košile s krátkými rukávy doplněná střízlivou kravatou a dlouhé kalhoty tmavé barvy. Sako je vítáno, dle klimatických podmínek ho student může odložit. Instrukce pro dámy nejsou potřeba.

Občerstvení během obhajob zajišťuje katedra. Studenti mohou zajistit symbolický přípitek při vyhlašování výsledků na konci zkušebního dne.