Přijímací řízení probíhá na všech zúčastněných fakultách podle pravidel pro přijímací řízení jednotlivých fakult.

Podle koncepce akreditace téhož společného oboru na všech třech fakultách jsou studenti kmenově vedeni na jednotlivých fakultách. Tedy jsou vedeni na té fakultě, na kterou se ke studiu IB přihlásili a byli přijati.

Přihláška ke studiu

Jak se stát magisterským studentem na FEL

 

Přijímací řízení na FEL

Přijímací řízení na elektrotechnické fakultě se řídí vyhláškou děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech. Studenti, kteří nebyli přijati bez přijímací zkoušky, se dostaví k přijímacímu řízení. Zde proběhne zaškrtávací test s dvaceti otázkami na základní znalosti z matematiky, fyziky a elektrotechniky. Z písemného testu lze získat max. 80 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou alespoň 50 bodů, budou navrženi k přijetí ke studiu. Při získání více než 30 bodů budou uchazeči pozváni na osobní pohovor, kde mohou získat dalších až 20 bodů. Finální rozhodnutí o přijetí či nepřijetí provede hlavní přijímací komise fakulty a o konečném rozhodnutí budou uchazeči informováni písemně.

Okruhy otázek:

elektrotechnika -  Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, základní zapojení OZ, napěťový dělič, Theveninův teorém, přechodové jevy
fyzika - jednotky SI a veličiny, základní fyzikální zákony
matematika - logické funkce, popis křivek, derivace