Dvouletý magisterský studijní program Inteligentní budovy je společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze. Akreditace byla udělena pro prezenční formu studia zajišťovanou v jazyce českém. Studijní program je vhodný nejen pro absolventy bakalářských programů, ale i jako rozšíření kvalifikace pro absolventy jiných programů magisterských. Neotvírá se kombinovaná forma, ale cvičení a semináře jsou sloučeny do bloků, což umožní optimální sestavení rozvrhu i pro dojíždějící studenty. Přijímací řízení probíhá na všech zúčastněných fakultách.

Co je to inteligentní budova?

Inteligentní budova zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob či výrobní produkci prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace.
Pojem inteligentní budova chápeme především jako budovu s velmi pokročilým systémem řízení, regulace, monitoringu bez nutnosti zásahů člověka spolu se systémovým řešením strojních zařízení budovy. Nutná je zde především inteligentní integrace zařízení do stavebních prvků a vhodný výběr stavebních materiálů včetně vhodného koncepčního řešení objektu vzhledem k jeho budoucímu užívání a provozování integrovaných systémů.

Studijní program připravuje odborníky pro návrh, realizaci a řízení moderních budov a vývoj a výrobu prvků pro inteligentní budovy. Jde o absolventy se širokým průřezovým přehledem a nikoliv odborníky specialisty. Ze strany ČVUT v Praze se jedná o snahu rozšíření nabídky studijních možností o nový perspektivní studijní obor, který byl připraven na základě požadavků zaměstnavatelů. Studijní program je připravován ve spolupráci s firmami.

Absolventi najdou uplatnění v:

  • architektonických atelierech při koncepčních návrzích budov a řešení obecné potřeby optimálního vnitřního prostředí budov
  • ve stavebních a dodavatelských firmách v procesu projednávání i realizace zakázek
  • u investorů při přípravě investičních záměrů a kontrole dodavatelských prací na stavbách
  • v řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov, např. ve firmách "facility managementu"
  • ve státní správě (stavební úřady, státní dozory - životní prostředí, hygiena) v poradenských a výzkumných organizacích

Doporučené studijní plány byly vypracovány ve třech variantách pro jednotlivé fakulty s ohledem na dřívější odborné profilování absolventů bakalářských studijních programů.

Nový studijní program Inteligentní budovy na ČVUT v Praze (rozhovor pro TZB-info 4.2.2009)

Koncepce programu
Koncepce integrovaného studijního programu IB