Navigace

Informace o projektech

Harmonogram zakončení předmětu A5M99PRx (PRx zapsaný na FEL)

Průběžná kontrola:

do 8.12.2017 do 12h elektronicky (.doc, .pdf) ukázku toho, co bylo dosud vytvořeno zaslat na kaspar@fel.cvut.cz a mlejnp1@fel.cvut.cz. Práce musí obsahovat zadání, strukturovaný obsah a kapitoly, které jsou již zpracovány.

Vyhotovený projekt v písemné a elektronické formě vložené do práce (bude trvalou součástí práce) odevzdat do 26.1.2018 do 11h  Ing. Mlejnkovi v místnosti B3-72.

Předpokládaný rozsah práce 15 až 30 stran formátu A4 v kroužkové, termo či jiné vazbě (ne volné listy). Elektronická verze bude do práce vložena na CD/DVD, SD card či USB FlashDisk. Datový nosič bude podepsán a připevněn k práci tak, aby nemohlo dojít k náhodnému vypadnutí.

Veřejné obhajoby projektu proběhnou na FEL v místnosti A3-318 (katedra měření) dne 13.2.2018  (rozpis obhajob bude zaslán mailem).

Předpokládá se presentace v .ppt, .pdf či jiném vhodném programu. K dispozici bude PC s MS Office a Adobe Acrobat. Je možné prezentovat z vlastního notebooku.

 

Harmonogram zakončení předmětu 125PIBx (PRx zapsaný na FSv)

Průběžná kontrola řešení je prováděna vedoucími projektu.

Veřejné obhajoby projektu proběhnou na FSv na poslední vyučovací hodině předmětu dle platného rozvrhu. 

Podrobné informace získají studenti u svých vedoucích projektu.

 

Harmonogram zakončení předmětu 2163033(4) (PRx zapsaný na FS)

Průběžná kontrola:

Jednotlivé fáze rozpracovanosti projektu jsou kontrolovány vedoucím projektu v průběhu jeho řešení, tj. průběžně v semestru.

Vypracovaný projekt je nutné odevzdat do konce semestru  vedoucímu projektu.

Rozsah závěrečné zprávy a výkresové dokumentace určuje vedoucí projektu. Projekt se odevzdává pouze v písemné podobě v příslušně nadepsaných deskách (název předmětu, kód předmětu, název projektu, jméno studenta, datum) v jednom originále.

 

Veřejné obhajoby projektu proběhnou na FS dne bude upřesněno v zasedací místnosti Ústavu techniky prostředí č. 819.

Presentace bude připravena v Microsoft PowerPoint. Tu student přinese sebou na přenosném disku.

 

 


 

Informace o zápisech projektů:

Téma Projektu 1 (Projektu 2 a Diplomové práce) si student vybírá na stránkách https://ib.cvut.cz/projekty případně navrhne vlastní téma. Po schválení tématu tutorem programu si zapíše tento projekt do KOSu pod kódem příslušné fakulty.

Projekty na fakultě elektrotechnické – kód A5M99PR1, A5M99PR2, A5M99DIP

Projekty na fakultě stavební – kód 125PIB1, 125PIB2, 125DPIB

Projekty na fakultě strojní – kód 2163033, 2163034, 2163086

Pokud je téma zadáno od externí firmy, pak dle rozhodnutí rady programu ze dne 22. 12. 2009 by vedoucím práce měl být akademický pracovník z některé fakulty a pak si student zapisuje projekt na této fakultě.

 

 

Předmět Projekt:

(Informace zejména pro potenciální vedoucí projektů pro zadávání témat)

1. Měl by se zabývat problematikou související s inteligentními budovami.

2. Měl by mít tvůrčí část (tj. návrh, výpočet, sestavení programu, měření apod.)

3. Jeho základem by ale měla být důkladná analýza současného stavu z odborné literatury (nejen z webu).

4. Měl by mít mezioborový charakter nebo vest k projektu s mezioborovym charakterem .

5. Měl by mít vazbu na konkrétní potřeby výzkumu nebo průmyslové praxe.

6. Žádoucí je pokračování v Projetu 2 a v diplomové práci tak, aby jednotlivá témata na sebe navazovala a výstupy projektů byly v diplomové práci využitelné.

7. Zadání projektů před vyvěšením na web schvalují fakultní garanti

8. Nejméně jednou v průběhu semestru se koná kontrolní den, ve kterém studenti prezentují své dílčí výsledky.

9. Zápočet za projekt se uděluje na základě veřejné prezentace a písemné zprávy

10. Zadání od firem: vedoucím práce je zpravidla akad. pracovník, z firmy konzultant.

 

Schváleno Radou programu dne 22.12.2009

 

 

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická